Naši partneri

 • Vláda SR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo financií
 • Ministerstvo zdravotníctva
 • Ministerstvo pôdohospodárstva
 • Prezídium Policajného zboru
 • Prezídium Hasičského a záchranného zboru
 • Civilná ochrana
 • Nemocnice
 • Červený kríž
 • Armáda Slovenskej republiky
 • Samosprávne kraje
 • Krajské úrady
 • Obvodné úrady
 • Mestá a obce
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Krajské a obvodné úrady životného prostredia
 • Úrad verejného zdravotníctva
 • Slovenská technická univerzita
 • Vysoká škola telesnej výchovy a športu
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 • Vodohospodárska výstavba, š.p.
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Lesy SR, š.p.
 • Štátna plavebná správa, š.p.
 • SMDG – Slovak Milenium Development Goals, s.r.o.
 • SMDG – Slovak Milenium Development Goals, OZ
 
 

 

Zmeňte jazyk webstránky

 
          
 

Kontaktné informácie

email.png
 kczs@helpteam.sk
phone.png
+421 - 31 - 55 050 11
   
world.png
www.helpteam.sk
phone.png Fax icon
+421 - 31 - 55 050 12

Poštová adresa

Komplexná centrálna záchranná služba 
č.4106
930 05 Gabčíkovo
 

mapa.png